Als U de Zoon van God bent

Als U de Zoon van God bent …, door Julia Blum*

De Messiaanse voorganger Reuven Berger schrijft o.a. in het voorwoord: “Julia Blum neemt ons in dit boek mee op een pelgrimstocht naar het hart van God. Het zal velen helpen om Zijn Wezen dieper te begrijpen en hoe Hij Zich openbaart door Zijn liefdesrelatie tot Israël, in het bijzonder de roeping en verkiezing van Israël.”

Aan de hand van enkele Bijbelse figuren, het offer van Abraham, het lijden van Job, de relatie tussen Jozef en Benjamin en de ziekte en opstanding van Lazarus, schildert Julia Blum Gods diepe verhouding tot Israël, dwars door onbegrijpelijke diepten heen. Dit boek geeft geen antwoord op vragen waardoor onze kennis wordt vergroot. er wordt ons geen kennis in rationele zin toegevoegd maar de levende Heer spreekt door Zijn levend Woord door deze gebeurtenissen tot ons, zodat wij het Vaderhart beter leren kennen en inzicht krijgen in Zijn grote liefde voor Israël. En dat is een geweldige verrijking! Het boek is een poging om het geheim van de uitverkiezing van Israël onder woorden te brengen.

De vraag wordt gesteld: “Wat is de werkelijke betekenis van Gods uitverkiezing van Israël. Voor welk doel werd er een volk uitverkoren waarvan het aardse lot altijd lijkt te bestaan uit … lijden?”

Eén van de meest ongewone gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël vindt plaats op de berg Moria, waar Abraham de handen van zijn geliefde zoon vastbindt en hem eigenhandig op het altaar legt. Tijdens Rosh Hashanah, de eerste dag van het Joods Nieuwjaar wordt in alle synagogen dit verhaal van de binding van Izaäk gelezen. Waarom is het zo belangrijk voor Joden? Waarom moest de vader zijn zoon offeren. Wie was deze zoon? Waar staat de ram voor?  

Algemeen wordt aangenomen dat Izaäk een beeld is van de Zoon van God op weg naar Zijn kruisiging. Maar is dit terecht? Yeshua, de Zoon, die door de hemelse Vader werd geofferd, kwam bewust en uit vrije wil. Hij wist alles wat Hem zou overkomen. Hij wist dat Hij het Lam was, dat geslacht is sinds de grondlegging der wereld. Izaäk daarentegen volgde onderdanig zijn vader. Hij begreep niet dat hij het lam zou worden. Izaäk is een beeld van Israël. Waarom dit lijden, dit offer?

Het inzicht in het lijden in de geschiedenis van Job is niet: voor welke zonde doet Hij Job dat aan, maar: met welk doel? De grote Aanklager begon met kwaadspreken over Job bij God, maar hij die komt “om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan” (Joh. 10:10) was pas tevreden toen hij erin slaagde om Job ook door zijn vrienden te belasteren. In het laatste hoofdstuk komen we erachter dat God nog steeds Job liefheeft en dat Hij hem niet heeft verlaten. Maar totdat het laatste hoofdstuk aanbreekt, is de verleiding om Job te veroordelen (en op eigen inzicht af te gaan) buitengewoon groot. Is het lijden van Job en de beschuldigingen van zijn vrienden exemplarisch voor het lijden van Israël door de christenheid?

Een beeld van de Here Jezus wordt al in het boek Genesis geschetst in de geschiedenis van Jozef, die zij broeders zou redden van de hongerdood met het doel om een groot volk in het leven te behouden (Gen. 50:20). Maar waarom gaf Jozef dan de opdracht om zijn beker juist in de zak van Benjamin te doen en niet in de zak van de andere broers. Was de relatie van Jozef met Benjamin anders dan met zijn andere broers? Wat wil de Geest van God duidelijk maken door die speciale gebeurtenis met Benjamin? Heeft dat iets met Israël te maken? En hoe dan?

In het hele Nieuwe Testament staat er maar twee keer dat Jezus weende – eenmaal om Jeruzalem en eenmaal om Lazarus. Door de tranen van Yeshua hielp de Heer de schrijfster te zien dat in de ziekte en opstanding van Lazarus de uitverkiezing van Israël wordt weerspiegeld. De geschiedenis is bekend. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, zo begint Johannes 11. Alle vragen aan en de reacties van de Heer zijn niet aan Lazarus gericht maar aan de anderen: de discipelen, de zusters en de omstanders. En waarom? De Heer koos Lazarus, die Hem liefhad, uit om te lijden, zelfs te sterven opdat de harten van al die anderen veranderd en herboren konden worden. Daarom is deze geschiedenis zo’n belangrijke sleutel om ten diepste de bestemming van Israël te verstaan.

Dit boek is niet bedoeld om zomaar de tijd door te komen. Het is een boek, waarin verborgen zaken worden geopenbaard aan hen, die ernaar verlangen om de Heer te leren kennen en om Zijn weg met Israël te verstaan. Een speciale weg die wij, in al onze betrokkenheid met Israël, nauwelijks hebben kunnen begrijpen.

Van harte aanbevolen!!

De auteur, Julia Blum is een Jodin uit Estland die tot geloof kwam in Jezus en na de val van het IJzeren gordijn naar Israël emigreerde. Ze kreeg antwoord op haar kwellende vraag waarom haar volk bijna 2000 jaar zoveel rampen en lijden overkwam. In dit boek doet zij verslag van haar geestelijke opwekkingstocht.

Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Toetssteen (https://toetssteen-boeken.nl/)   en kost € 18,95.