Financiën

Declaratieformulier

Hier kunt u het declaratieformulier downloaden.

Het formulier (zo volledig mogelijk) invullen en inleveren in de brievenbus boven in de keuken in het kerkgebouw, of opsturen naar:

Penningmeester VEG de Ark,
Kennelweg 14,
4205 ZR Gorinchem

Heeft u een vraag stuur dan een email naar: penningmeester@dearkgorinchem.nl

Jaarrekening en jaarverslag

Wij hechten er aan om u zo transparant mogelijk te laten zien waaraan de gemeente haar gelden heeft besteed. In onze jaarrekeningen vind u een overzicht van onze inkomsten en uitgaven. In het verslag is ook een korte samenvatting opgenomen van de activiteiten in dat jaar.


ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Vrije Evangelische Gemeente De Ark te Gorinchem per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan de VEG aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding opzoeken.

U vindt ons geregistreerd onder RSIN nummer 808831380.

Giften

Als gemeente zijn we een organisatie die draait op vrijwilligers, en waarbij de kosten gedragen worden door vrijwillige bijdragen en giften.
Uw gift is van harte welkom, bij voorkeur in de vorm van een vaste maandelijkse bijdrage.
U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL 45 RABO 0374 3706 48 ten name van "V.E.G De Ark, Gorinchem".
Naast dat uw gift gebruikt wordt voor onze lopende kosten en activiteiten ondersteunen we een aantal zendelingen en projecten.
Sinds corona zijn er geen fysieke collectes meer, maar 1 x per maand wordt u via Arktueel en de dienst opgeroepen een speciaal doel te steunen door een extra gift over maken onder vermelding van dat doel.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van gemeente (ODR-leden) ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in (loon)dienst.