Dagelijks Woord

 1. dinsdag 25 juni 2019 - 1 Petrus 5:10-11
  Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. -- 1 Petrus 5:10-11
 2. maandag 24 juni 2019 - Jeremia 9:22-24
  Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN. -- Jeremia 9:22-24
 3. zondag 23 juni 2019 - 2 Tessalonicenzen 3:16
  En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen. -- 2 Tessalonicenzen 3:16
 4. zaterdag 22 juni 2019 - Efeziers 6:18
  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18
 5. vrijdag 21 juni 2019 - Psalmen 121:7-8
  De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. -- Psalmen 121:7-8
 6. donderdag 20 juni 2019 - Galaten 3:27
  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. -- Galaten 3:27
 7. woensdag 19 juni 2019 - Romeinen 6:12-14
  Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. -- Romeinen 6:12-14