Dagelijks Woord

 1. donderdag 09 juli 2020 - Micha 6:8
  Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. -- Micha 6:8
 2. woensdag 08 juli 2020 - Romeinen 6:10
  Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. -- Romeinen 6:10
 3. dinsdag 07 juli 2020 - Filippenzen 4:6-7
  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. -- Filippenzen 4:6-7
 4. maandag 06 juli 2020 - Sefanja 3:15-16
  De HERE heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning Israëls, de HERE, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. -- Sefanja 3:15-16
 5. zondag 05 juli 2020 - Kolossenzen 2:6-7
  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. -- Kolossenzen 2:6-7
 6. zaterdag 04 juli 2020 - Matteus 7:11
  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. -- Matteus 7:11
 7. vrijdag 03 juli 2020 - Jeremia 17:9-10
  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. -- Jeremia 17:9-10