Dagelijks Woord

 1. dinsdag 26 maart 2019 - Jeremia 10:6-7
  Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! -- Jeremia 10:6-7
 2. maandag 25 maart 2019 - 1 Korintiers 13:12-13
  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
 3. zondag 24 maart 2019 - 2 Timoteus 1:14
  Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd. -- 2 Timoteus 1:14
 4. zaterdag 23 maart 2019 - Jesaja 54:4-5
  Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. -- Jesaja 54:4-5
 5. vrijdag 22 maart 2019 - 1 Timoteus 6:17-19
  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. -- 1 Timoteus 6:17-19
 6. donderdag 21 maart 2019 - Romeinen 8:28
  Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. -- Romeinen 8:28
 7. woensdag 20 maart 2019 - Hooglied 8:6-7
  Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. -- Hooglied 8:6-7