Dagelijks Woord

 1. maandag 26 augustus 2019 - Zacharia 14:9
  En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. -- Zacharia 14:9
 2. zondag 25 augustus 2019 - Hebreeen 12:3
  Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. -- Hebreeen 12:3
 3. zaterdag 24 augustus 2019 - 1 Korintiers 15:57
  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. -- 1 Korintiers 15:57
 4. vrijdag 23 augustus 2019 - Genesis 1:26-27
  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. -- Genesis 1:26-27
 5. donderdag 22 augustus 2019 - Romeinen 5:5-6
  En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. -- Romeinen 5:5-6
 6. woensdag 21 augustus 2019 - Jakobus 5:10-11
  Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming. -- Jakobus 5:10-11
 7. dinsdag 20 augustus 2019 - Psalmen 61:3-5
  Van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. sela -- Psalmen 61:3-5