Dagelijks Woord

 1. vrijdag 17 augustus 2018 - Kolossenzen 3:8-10
  Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper. -- Kolossenzen 3:8-10
 2. donderdag 16 augustus 2018 - Jesaja 35:3-6
  Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieƫn. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe. -- Jesaja 35:3-6
 3. woensdag 15 augustus 2018 - Judas 1:20-21
  Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. -- Judas 1:20-21
 4. dinsdag 14 augustus 2018 - Openbaring 21:3-4
  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. -- Openbaring 21:3-4
 5. maandag 13 augustus 2018 - Psalmen 25:10
  Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. -- Psalmen 25:10
 6. zondag 12 augustus 2018 - 1 Johannes 3:1
  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. -- 1 Johannes 3:1
 7. zaterdag 11 augustus 2018 - Filippenzen 2:14-15
  Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. -- Filippenzen 2:14-15