Dagelijks Woord

 1. maandag 24 september 2018 - Jesaja 11:9
  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9
 2. zondag 23 september 2018 - Galaten 6:2-3
  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. -- Galaten 6:2-3
 3. zaterdag 22 september 2018 - 2 Korintiers 3:17-18
  De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. -- 2 Korintiers 3:17-18
 4. vrijdag 21 september 2018 - 2 Kronieken 16:9
  Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. -- 2 Kronieken 16:9
 5. donderdag 20 september 2018 - Romeinen 4:7-8
  Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. -- Romeinen 4:7-8
 6. woensdag 19 september 2018 - 2 Timoteus 3:16-17
  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. -- 2 Timoteus 3:16-17
 7. dinsdag 18 september 2018 - Psalmen 54:8-9
  Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, HERE, want hij is goed; omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag. -- Psalmen 54:8-9