Dagelijks Woord

 1. zondag 17 december 2017 - 2 Korintiers 7:10
  Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. -- 2 Korintiers 7:10
 2. zaterdag 16 december 2017 - Psalmen 130:1-2
  Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. -- Psalmen 130:1-2
 3. vrijdag 15 december 2017 - Openbaring 5:12
  Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. -- Openbaring 5:12
 4. donderdag 14 december 2017 - Judas 1:24-25
  Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen. -- Judas 1:24-25
 5. woensdag 13 december 2017 - Spreuken 3:5-6
  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. -- Spreuken 3:5-6
 6. dinsdag 12 december 2017 - 1 Petrus 2:9-10
  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. -- 1 Petrus 2:9-10
 7. maandag 11 december 2017 - 1 Korintiers 6:11
  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. -- 1 Korintiers 6:11