Dagelijks Woord

 1. woensdag 21 februari 2018 - 1 Korintiers 15:20-22
  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. -- 1 Korintiers 15:20-22
 2. dinsdag 20 februari 2018 - Micha 6:8
  Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. -- Micha 6:8
 3. maandag 19 februari 2018 - Romeinen 6:11
  Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. -- Romeinen 6:11
 4. zondag 18 februari 2018 - Openbaring 4:8
  Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. -- Openbaring 4:8
 5. zaterdag 17 februari 2018 - Jesaja 44:6
  Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. -- Jesaja 44:6
 6. vrijdag 16 februari 2018 - Hebreeen 7:25-26
  Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. -- Hebreeen 7:25-26
 7. donderdag 15 februari 2018 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
  Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6